> Bezpłatny Nextcloud - nextfiles.eu - Otrzymasz od nas bezpłatnie aktualny Nextcloud z przestrzenią dyskową do 50 GB. Nextcloud podlega ścisłym niemieckim przepisom dotyczącym ochrony danych. Oznacza to, że Twoje dane są bardzo bezpieczne. Dbamy o technologię i aktualizacje. Nextcloud to alternatywa dla Dropboxa i innych usług chmurowych.
Dansk Suomalainen Türk Polski


Uwaga: jedynym językiem umowy jest język niemiecki. Miejscem jurysdykcji są wyłącznie Niemcy, a do wszystkich umów i porozumień zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie. Inne języki i tłumaczenia służą wyłącznie do niewiążących informacji i są udostępniane bez gwarancji i bez odpowiedzialności w zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe.


§ 1 Ważność warunków

1 Dostawca (patrz nadruk - dalej nextfiles.eu, dostawca, provider, nextfiles.eu lub Mehrtens IT) świadczy usługi wyłącznie na podstawie niniejszych warunków. O ile partner umowy jest kupcem w rozumieniu Kodeksu Handlowego (HGB), obowiązują one również we wszystkich przyszłych stosunkach handlowych, nawet jeśli nie zostały ponownie wyraźnie uzgodnione. 2.
Dostawca jest uprawniony do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych w dowolnym czasie z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiej zmiany. Jeśli klient nie zgłosi sprzeciwu wobec zmienionych warunków w ciągu jednego miesiąca od otrzymania zawiadomienia o zmianie, stają się one skuteczne zgodnie z zawiadomieniem.

§ 2 Zawarcie umowy

1 Oferty dostawcy zawsze mogą ulec zmianie i są niewiążące. Oferty dotyczące produktów/chmur wykorzystywanych w przeważającej mierze komercyjnie/zawodowo lub przez jakąkolwiek organizację są oznaczone jako Biznes. Wszystkie pozostałe oferty skierowane są do użytkowników prywatnych. 2.
Klient składa świadczeniodawcy ofertę zawarcia umowy poprzez złożenie zamówienia. 3.
Dostawca może przyjąć tę ofertę w ciągu jednego tygodnia (wystawiając fakturę lub przesyłając dane dostępu/loginu do produktu/chmury) lub odrzucić ją bez podania przyczyn. 4.
4. w przypadku odrzucenia wniosku, świadczeniodawca niezwłocznie dokona zwrotu płatności w ten sam sposób, o ile płatność została już dokonana. Poprzez zwrot kosztów odrzucono wówczas zawarcie umowy. 5.
5) Językiem umowy jest wyłącznie język niemiecki. Tłumaczenia mają charakter wyłącznie informacyjny.
§ 3 Zakres usług

(1) Opis usługi oraz wszystkie dokumenty uzupełniające i wytyczne dostawcy są dostępne do wglądu w miejscu prowadzenia działalności. Można je również bezpłatnie udostępnić w formie elektronicznej na stronie https://www.nextfiles.eu. 2.
2. udostępnione przez nas strony internetowe, treści i usługi są przez nas dostosowane do odpowiednich aktualnych wersji przeglądarek internetowych Firefox i Internet Explorer z aktywnym JavaScript, Cookies i ActiveX/Java oraz średnim ustawieniem bezpieczeństwa. W przypadku korzystania z innych przeglądarek lub ustawień, dostawca nie daje gwarancji na prawidłowe działanie odpowiedniej usługi. 3.
Wszystkie ceny zawierają podatki należne zgodnie z obowiązującym prawem. 4.
4. Świadczeniodawca jest uprawniony do przesłania faktury klientowi drogą elektroniczną. Fakturę uważa się za otrzymaną, gdy została wysłana na domenę klienta lub inny znany nam adres e-mail. Zastrzeżenia do faktur Usługodawcy Klient powinien zgłosić w formie tekstowej w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w odpowiednim czasie uważa się za zgodę. 5.
Oferent zastrzega sobie prawo do rozszerzenia, zmiany i ulepszenia usług w dowolnym momencie, o ile leży to w interesie np. ogółu klientów, stabilności serwera; bezpieczeństwa serwera, zwiększenia wydajności serwera itp. Świadczeniodawca jest również uprawniony do zmiany usług, jeżeli jest to konieczne ze względu na zmiany/uzupełnienia ustaw, przepisów i postanowień licencyjnych oraz względy bezpieczeństwa. 6.
O ile Usługodawca świadczy nieodpłatnie dodatkowe usługi i świadczenia poza umową, mogą one w każdej chwili zostać przerwane. Dostawca oferuje Klientowi możliwość zawarcia umowy o poziomie usług GDPR (ADV). Usługodawca może odmówić zawarcia zmienionej Umowy o świadczenie usług GDPR lub może również wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług GDPR zgodnie z umową. Nie stanowi to podstawy do roszczenia o zmniejszenie lub odszkodowanie ze strony Klienta lub nadzwyczajnego prawa do wypowiedzenia. 7.
Wsparcie techniczne Dostawcy będzie bezpłatnie pomagać klientowi w przypadku problemów z oprogramowaniem w chmurze i aplikacjami preinstalowanymi przez twórcę chmury w momencie dostawy. Aplikacje od dostawców trzecich, ewentualnie później zainstalowane aplikacje ze sklepu z aplikacjami dewelopera lub aplikacje poniżej numeru wersji 1 nie są objęte bezpłatnym wsparciem i nie można zagwarantować operacyjności aplikacji od dostawców trzecich lub później zainstalowanych aplikacji. 8.
Przydzielone przez Dostawcę adresy IP i nazwy domen mogą zostać zmienione przez Dostawcę w dowolnym momencie z tygodniowym wyprzedzeniem. Klient nie może z tej zmiany wywodzić żadnych dalszych praw. Klient nie ma prawa do (konkretnego) adresu IP. Jeżeli Dostawca udostępnia bezpłatne (pod)domeny (np. nameyourcloud.nextfiles.eu) lub adresy IP, to po rozwiązaniu umowy pozostają one własnością Dostawcy. 9.
Nie można przekroczyć przestrzeni dyskowej udostępnionej przez Dostawcę zgodnie z daną zakupioną ofertą. Jeśli klient przekroczy przestrzeń dyskową, będzie miał możliwość jednorazowego usunięcia odpowiednich plików z serwera z tygodniowym okresem wypowiedzenia, a po upływie tego tygodnia zostanie poinformowany o ewentualnych dodatkowych kosztach. W przypadku przekroczenia więcej niż 20% zakupionej przestrzeni dyskowej, Dostawca może natychmiast zablokować produkt i/lub sam usunąć pliki po uprzednim powiadomieniu.Udostępniona przestrzeń dyskowa jest obliczana na podstawie przestrzeni dyskowej faktycznie wykorzystywanej w katalogu klienta minus przestrzeń dyskowa wykorzystywana przez pliki preinstalowane w momencie udostępniania. Wykorzystana przestrzeń dyskowa jest obliczana wyłącznie na podstawie wykorzystania przestrzeni dyskowej mierzonej bezpośrednio na serwerze przez Dostawcę Usług. Informacje pochodzące z oprogramowania innych firm mogą zawierać odchylenia i nie uwzględniać w obliczeniach wszystkich plików. 11.
Dostawca gwarantuje dostępność na poziomie co najmniej 99% rocznie dla wszystkich ofert (podstawą obliczeń jest ostatnie 365 dni), z wyjątkiem zapowiedzianych i planowanych prac konserwacyjnych. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze będą regulowane postanowieniami 9$ niniejszych OWU. 12.
12. w ramach ofert chmurowych nextfiles.eu (ownCloud, Nextcloud, Seafile CE) usługa nextfiles.eu polega na obsłudze odpowiedniego (najczęściej open-source) preinstalowanego oprogramowania serwerowego (m.in. ownCloud, Nextcloud, Seafile, Collabora, OnlyOffice) na serwerach. Ostateczne ustawienie i konfiguracja chmury jest przeprowadzana przez klienta w interfejsie internetowym chmury oraz w strefie klienta nextfiles.eu. Za oprogramowanie open source nie są pobierane żadne opłaty (dostawa bezpłatna - możliwa opcja pobrania ze strony twórcy oprogramowania). Opłaty pobierane są jedynie za wsparcie, administrację i obsługę systemów serwerowych wraz z przestrzenią dyskową i ruchem sieciowym (zazwyczaj jako oferta ryczałtowa w chmurze). Aktualizacje oprogramowania są przeprowadzane przez dostawcę na zlecenie klienta. Kopie zapasowe danych w chmurze/klienta nie są częścią umowy i wymagają odrębnej pisemnej umowy. Klient/użytkownik może pobrać oprogramowanie open source za pośrednictwem twórcy oprogramowania. Nasza pomoc techniczna chętnie dostarczy Ci pożądany link do pobrania. Partnerem umownym oprogramowania klienckiego nie jest nextfiles.eu, lecz twórca oprogramowania. W żadnym wypadku nextfiles.eu nie będzie pobierał opłat, należności itp. za oprogramowanie open source.
§ 4 Wypowiedzenie

Stosunek umowny może zostać rozwiązany przez obie strony umowy w każdej chwili na koniec zafakturowanego już okresu umowy. Klient może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku ofert odpłatnych usługodawca przestrzega jednak okresu wypowiedzenia wynoszącego 4 tygodnie. W przypadku przedwczesnego wypowiedzenia umowy przez klienta nie nastąpi (częściowy) zwrot zafakturowanych kwot, opłat itp. 2.
2. w przypadku umów z minimalnym okresem obowiązywania stosunek umowny może zostać rozwiązany najwcześniej z końcem minimalnego okresu obowiązywania, ale nie wcześniej niż z końcem okresu obowiązywania umowy już zafakturowanego.
3. wszystkie umowy są automatycznie przedłużane o kolejny okres umowy (jak poprzedni okres umowy), jeśli umowa nie została wcześniej rozwiązana.
4) Jeśli to możliwe, klient może samodzielnie anulować umowę za pośrednictwem strefy klienta. W tym celu klient anuluje wybraną umowę, naciskając odpowiedni przycisk w strefie klienta pod danym produktem.
§ 5 Zakres świadczeń i obowiązki świadczeniodawcy


(1) O ile Usługodawca świadczy nieodpłatnie dodatkowe usługi i świadczenia poza umową, mogą one w każdej chwili zostać przerwane. Nie wynika z tego roszczenie redukcyjne lub odszkodowawcze klienta ani prawo do wypowiedzenia umowy. Przez zawarcie umowy klient nabywa na wyłączność prawo do korzystania z usługi/usług itp. przez uzgodniony i opłacony okres czasu. 2.
Świadczeniodawca jest uprawniony do zmiany, zmniejszenia lub uzupełnienia zakresu świadczeń wynikających z umowy, jak również do rezygnacji z dostępu do poszczególnych świadczeń, jeżeli i o ile w wyniku tego nie nastąpi lub nie zostanie w znacznym stopniu naruszona realizacja celu umowy zawartej z klientem. 3.
Klienci są informowani z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zmianach zgodnie z punktem 5.2.

§ 6 Obowiązki i powinności klienta

1. klient jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z usług świadczeniodawcy. W szczególności jest on zobowiązany do,

a. niezwłoczne informowanie usługodawcy o wszelkich zmianach w podstawie umownej

b. nie nadużywać możliwości dostępu do usług Dostawcy oraz powstrzymać się od działań nielegalnych i/lub niezgodnych z prawem. W szczególności klientowi zabrania się

i. korzystania bez upoważnienia z usług innych uczestników serwisu świadczącego usługi;

ii. korzystania z usług nie uzgodnionych w umowie bez upoważnienia, jak również odszyfrowywania, odczytywania lub zmiany haseł, e-maili, plików lub podobnych innych uczestników usług dostawcy lub operatora systemu;

iii. rozpowszechniania poszczególnych aplikacji licencjonowanego oprogramowania użytkowego za pośrednictwem usług Dostawcy bez upoważnienia,

iv. przerywania lub blokowania usług komunikacyjnych, np. z powodu przeciążenia, o ile odpowiedzialność za to ponosi klient;

v. rozpowszechniania lub udostępniania za pośrednictwem Usługodawcy treści o charakterze przestępczym; dotyczy to w szczególności treści pornograficznych, treści gloryfikujących przemoc lub treści skierowanych przeciwko wolnemu demokratycznemu porządkowi podstawowemu lub idei porozumienia międzynarodowego, takich jak treści narodowosocjalistyczne lub terrorystyczne, jak również materiałów propagandowych i symboli niekonstytucyjnych partii, stowarzyszeń lub ich organizacji zastępczych;

vi. przekracza przewidzianą przestrzeń składowania o więcej niż 100%.

c. W przypadku naruszenia umowy (w szczególności powyższych punktów) klient zwróci świadczeniodawcy poniesione nakłady rzeczowe i osobowe, jak również wszelkie nakłady własne.

d. informowanie dostawcy na żądanie o liczbie użytkowników i klientów korzystających z chmury. Użytkownicy to rzeczywiste osoby lub produkty IT, które mogą uzyskać dostęp do chmury - niezależnie od urządzenia końcowego lub nazwy użytkownika. Użytkownikami mogą być również programy komputerowe, rutyny lub podobne, które niezależnie wykonują kopie zapasowe danych, żądania i zapytania itp.

e. poinformowania o zmianie liczby użytkowników w terminie 30 dni w przypadku przekroczenia ustalonej w umowie liczby użytkowników. nextfiles.eu jest uprawniony do odpowiedniego naliczania opłat dla dodatkowych użytkowników. Podstawą kalkulacji jest opłata za dodatkowych użytkowników miesięcznej umowy biznesowej powiązanej grupy chmur (nextfiles.eu/ownCloud/Nextcloud/etc.).

f. zapewnienie zgodności z przepisami ustawowymi i wymogami urzędowymi, o ile są one obecnie lub będą istotne dla uczestnictwa w sieci usługodawców;

g. uwzględniać i przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz uznanych zasad bezpieczeństwa danych;

h. korzystania z Usług w taki sposób, aby nie przeciążać serwera, skryptów, programów i aplikacji. Systemy są przeznaczone do normalnego, przeciętnego użytkowania w oparciu o preinstalowany stan dostawy (chmury). Jako punkt odniesienia dla średniego użycia/obciążenia stosuje się tu dwukrotność średniej wartości wszystkich użytkowników w systemie serwerowym - na podstawie danego użycia/obciążenia/funkcji/aplikacji/chmury.

i. niezwłoczne zgłaszanie Dostawcy Usług wad lub uszkodzeń dających się rozpoznać (zgłoszenia usterek) oraz podejmowanie wszelkich działań umożliwiających identyfikację wad lub uszkodzeń oraz ich przyczyn lub ułatwiających i przyspieszających usunięcie usterki;

j. po przekazaniu przez Dostawcę usług zgłoszenia usterki, zwrotu kosztów poniesionych w związku z kontrolą jego obiektów, jeżeli i w zakresie, w jakim po kontroli zostanie stwierdzone, że usterka wystąpiła na obszarze odpowiedzialności Zamawiającego (poza określonym zakresem umowy i usług).
2. Jeżeli klient naruszy obowiązki wymienione w punkcie 1.b), świadczeniodawca jest uprawniony do rozwiązania stosunku umownego bez wypowiedzenia natychmiast po bezskutecznym upomnieniu (w poważnych lub pilnych przypadkach również bez uprzedniego upomnienia).
(3) Szczegóły dotyczące interakcji między użytkownikami można uzgodnić w ramach partnerstwa za pomocą regulaminu użytkownika.
We wszystkich innych przypadkach świadczeniodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy z okresem wypowiedzenia wynoszącym 10 dni i/lub do przerwania/zablokowania dostępu do usług wynikających z zakresu usług lub do ograniczenia niektórych usług w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, jeśli klient dowie się o naruszeniu rodzaju opisanego w umowie.
Klient jest zobowiązany do wykonania kopii zapasowych wszystkich danych, które przekazuje na przestrzeń dyskową udostępnioną mu przez dostawcę (kopie zapasowe). Klient zapisuje te kopie zapasowe na nośnikach danych, które nie znajdują się fizycznie w siedzibie dostawcy. Regularnie aktualizuje również swoją kopię zapasową. 6.
6. wszelkie kopie zapasowe danych (np. dla serwerów, pakietów hostingowych, usług SaaS, chmurowych i innych) klient wykonuje we własnym zakresie. Usługodawca tworzy kopie zapasowe danych Klienta, plików itp. wyłącznie w zamian za odrębną pisemną umowę, za którą należy uiścić opłatę.
7. ważne tylko dla wersji darmowej: tylko jedna darmowa chmura jest dozwolona na osobę. Użycie komercyjne - nawet częściowe - jest dozwolone tylko w celach testowych. Twój nextfiles.eu jest aktywowany jednorazowo na trzy miesiące. Po tym czasie wystarczy zalogować się do naszej strefy klienta, aby korzystać z nextfiles.eu przez kolejne trzy miesiące. Jeśli nie zalogujesz się w naszej strefie klienta przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia umowy.


§ 7 Wykorzystanie przez osoby trzecie

1. bezpośrednie lub (nie)pośrednie korzystanie z usług providera przez osoby trzecie jest dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą. Klient może korzystać z usług dla własnych celów, ale nie może ich odsprzedawać, podnajmować ani udostępniać nieodpłatnie osobom trzecim. Nie dotyczy to korzystania z usług przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie klienta lub takie osoby, które mieszkają z klientem we wspólnocie domowej. Jeśli korzystanie z usług przez osoby trzecie jest dozwolone, klient musi je odpowiednio poinstruować w zakresie korzystania z usług. 2.
Klient ponosi również opłaty ponoszone przez osoby trzecie w ramach udostępnionych mu możliwości dostępu i korzystania. To samo obowiązuje w przypadku nieuprawnionego korzystania z usług przez osoby trzecie, chyba że klient udowodni, że nieuprawnione korzystanie było spowodowane obejściem lub odwołaniem zabezpieczeń dostawcy, za które nie ponosi odpowiedzialności.

§ 8 Warunki płatności


O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, Usługodawca wystawi Klientowi fakturę za uzgodnione usługi według obowiązujących stawek lub opłat i warunków, w tym obowiązującego ustawowego podatku VAT. Opłaty stałe są fakturowane miesięcznie z góry, opłaty za zużycie na początku następnego miesiąca. Odpowiednie opłaty są należne do natychmiastowej zapłaty bez potrąceń po wystawieniu faktury. Kwota faktury musi być zaksięgowana na koncie świadczeniodawcy w ciągu dziesięciu dni od daty otrzymania faktury. 2.
2) jeżeli wynagrodzenie ma być wypłacane za części miesiąca kalendarzowego niezależnie od zużycia, to są one naliczane w wysokości 1/30 wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień.
3. płatności gotówką, płatności czekiem nie są możliwe.
4. wszelkie wpłacone przez klienta przedpłaty (depozyt kredytowy do zaliczenia na poczet przyszłych należnych rachunków) zostaną zwrócone na wniosek klienta. zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki dokonano wpłaty.

Poniższe koszty ponosi klient w przypadku zwrotu i zostaną one potrącone z wypłaconej kwoty i salda kredytowego:

a. Wszystkie opłaty od dostawcy płatności poniesione podczas wpłaty i obciążające nas (brane są pod uwagę ostatnie transakcje płatnicze klienta do momentu osiągnięcia salda kredytowego).

b. Jednorazowa opłata manipulacyjna w wysokości 5 euro.

c. Wszelkie opłaty pobierane przez dostawcę płatności za wypłatę.

Przedpłacony kredyt nie traci ważności i można go wykorzystać na nasze oferty i usługi. 5.
Płatności są możliwe tylko za pomocą bramek płatniczych udostępnionych w strefie klienta (np. Paypal, karta kredytowa, przelew bankowy itp.). Płatności gotówką i czekiem nie są możliwe. Jeśli klient skorzysta z opcji płatności za pomocą udostępnionych bramek płatniczych (wszystkie bramki płatnicze - z wyjątkiem przelewu bankowego), zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową za pomocą hiperłącza. Zwracamy uwagę, że w tym miejscu gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane są dalsze dane osobowe. Obowiązują wyłącznie warunki użytkowania i ochrony danych wybranego dostawcy usług płatniczych. Aby zapewnić aktualność tych przepisów, poniżej znajdą Państwo bezpośredni link do strony internetowej dostawcy płatności.

- Mikropłatność/przelew natychmiastowy GTC Ochrona danych

- Paypal AGB Ochrona danych

- 2CheckOut AGB Ochrona danych osobowych

- Stripe AGB Privacy

§ 9 Prawo do potrącenia i zatrzymania, odpowiedzialność


1 Dostawca ponosi odpowiedzialność w przypadku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania zgodnie z przepisami ustawowymi. Odpowiedzialność za gwarancje jest oparta na zasadzie winy. W przypadku lekkiego zaniedbania Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt, za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia lub za naruszenie istotnych zobowiązań umownych. Roszczenie odszkodowawcze z tytułu nieznacznie niedbałego naruszenia istotnych obowiązków umownych jest jednak ograniczone do typowej dla umowy przewidywalnej szkody, chyba że przyjęto odpowiedzialność za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia. Świadczeniodawca odpowiada w takim samym stopniu za winy zastępców i przedstawicieli. 2.
(2) Postanowienie poprzedniego ustępu (9.1) rozciąga się na odszkodowania obok świadczenia, odszkodowania zamiast świadczenia oraz roszczenia o zwrot nakładów poniesionych bezskutecznie, niezależnie od podstawy prawnej, w tym na odpowiedzialność za wady, opóźnienie lub niemożność świadczenia.
Klient może potrącić bezsporne lub prawnie stwierdzone wierzytelności tylko z wierzytelnościami dostawcy. Klient jest uprawniony do dochodzenia prawa zatrzymania tylko z tytułu takich roszczeń wzajemnych, które wynikają z tego samego stosunku umownego, co roszczenia, wobec których dochodzone jest prawo zatrzymania. 4.
4. Roszczenia odszkodowawcze z powodu zakłóceń w dostawie i usługach są wykluczone, o ile nie wynikają one z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oferenta.
5. w przypadku niedostępności usług świadczeniodawcy w wysokości średniorocznej <90%, klient ma prawo do odpowiedniego obniżenia opłat miesięcznych i należności od momentu wystąpienia do ustania przeszkody. Uznaje się, że znaczące utrudnienie istnieje, jeżeli
1. klient nie ma już możliwości dostępu do infrastruktury dostawcy z przyczyn, za które klient nie odpowiada lub za które odpowiadają osoby trzecie, a tym samym nie może już korzystać z usług wymienionych w umowie, oraz

2. korzystanie z tych usług jako całości jest znacznie utrudnione lub korzystanie z poszczególnych usług wymienionych w umowie staje się niemożliwe lub istnieją porównywalne ograniczenia.

6. w przypadku braku realizacji świadczeń z powodu zakłóceń poza odpowiedzialnością świadczeniodawcy, zniżka jest wyłączona. To samo dotyczy braku świadczenia usług z powodu koniecznych przerw w działalności zgodnie z § 11 niniejszych Ogólnych Warunków.
Oferty i usługi nextfiles.eu oparte są na oprogramowaniu open source. Za błędy lub wady oprogramowania OpenSource (oprogramowanie serwera i klienta) i ich konsekwencje nextfiles.eu nie ponosi odpowiedzialności i jest wyraźnie zwolniony przez klienta z jakiejkolwiek odpowiedzialności (również wobec osób trzecich).
8) Jeżeli klient nie zawarł z usługodawcą odrębnej pisemnej umowy o tworzenie kopii zapasowych danych, za którą należy uiścić opłatę, to w przypadku utraty danych (np. w wyniku błędu dysku twardego, awarii pliku itp.) klient ponosi koszty: z powodu błędu dysku twardego, błędu systemu plików, błędu oprogramowania lub błędu operacyjnego), klient ponosi wszelkie koszty związane z odzyskaniem, wymianą, retransmisją itp. odpowiednich danych. Świadczeniodawca jest wyraźnie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności (również wobec osób trzecich) ze strony klienta.

§ 10 Zapłata i opóźnienie w płatności 1. W przypadku opóźnienia w płatności dostawca ma prawo żądać odsetek za zwłokę w zalecanej wysokości dla transakcji handlowych: 8% powyżej odpowiedniej ustawowej podstawowej stopy procentowej pa. Jeśli usługodawca jest w stanie udowodnić wyższą szkodę spowodowaną opóźnieniem, ma on prawo domagać się odszkodowania. Klient ma prawo udowodnić oferentowi, że w wyniku zwłoki w płatności nie powstała żadna lub znacznie mniejsza szkoda. 2. Usługodawca może w trybie nadzwyczajnym rozwiązać stosunek umowny bez wypowiedzenia lub dochodzić prawa do zatrzymania ciążących na nim usług - w szczególności odzyskania domen, podłączenia serwera do sieci lub połączenia linii klienta - jeśli to ostatnie odmawia zapłaty należnych kwot zalega w całości lub w części przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, dostawca przypomniał klientowi, wyznaczając termin i wskazał możliwe konsekwencje wypowiedzenia i prawo zatrzymania. 3. W przypadku należnych roszczeń na podstawie usług z § 3.8 i § 6.1 cd, dostawca może zablokować odpowiedni pakiet główny do czasu uregulowania odpowiedniej faktury. (proporcjonalny) zwrot lub przedłużenie terminu z powodu zablokowania jest wykluczone. Usługodawca może również potrącić swoje roszczenia z (innych) już opłaconych usług lub faktur klienta i, jeśli to konieczne, również odpowiednio skrócić już opłacone terminy. 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń prawnych. § 11 Dostępność usług 1. Usługodawca oferuje swoje usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszelkie przestoje niezbędne do prac konserwacyjnych będą ogłaszane tak wcześnie, jak to możliwe. Usługodawca usunie usterki w swoim wyposażeniu technicznym w zakresie istniejących możliwości technicznych i eksploatacyjnych możliwie szybko iw dogodnym dla klienta czasie, np. w nocy.§ 12 Ochrona danych Oświadczenie o ochronie danych na stronie internetowej, a jednocześnie informacje dla osób, których to dotyczy, zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych można znaleźć tutaj i jest częścią umowy. § 13. Postanowienia końcowe 1. Miejscem wykonania jest siedziba dostawcy. Wyłączne miejsce jurysdykcji dla wszystkich roszczeń wynikających z i na podstawie niniejszej umowy, w tym powództw dotyczących czeków i weksli, a także wszelkich sporów powstałych między stronami w związku z zawarciem, przetwarzaniem lub rozwiązaniem umowy - o ile klient jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub publicznoprawny fundusz specjalny – siedziba dostawcy. 2. Do niniejszej umowy stosuje się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. 3. Następcy prawni dostawcy-klienta są również związani zobowiązaniami wynikającymi z umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu. 4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne/niekompletne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.Niniejsze warunki są również częścią umowy z dostawcą: * Cennik Instrukcje dotyczące anulowania dla konsumentów Instrukcje dotyczące anulowania Prawo do odstąpienia Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz przesłać nam wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą lub e-mailem) na adres Mehrtens, Am Hagen 15, 28790 Schwanewede, info@nextfiles.eu, telefon +49 421 167605600 odstąpić od umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania. Konsekwencje odstąpienia W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, mamy wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z korzystania z innego rodzaju dostawy niż oferowany przez nas wybraliśmy najtańszą dostawę standardową) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie anulowania, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę odpowiadającą części usług już świadczonych do momentu, w którym poinformowałeś nas o skorzystaniu z prawa do anulowania w odniesieniu do niniejszej umowy w porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie. Koniec polityki anulowania [ Pobierz formularz anulowania modelu ]

3 proste kroki - wybierz domenę - potwierdź adres e-mail - potwierdź numer telefonu i gotowe!

Twój Nextcloud jest gotowy w 5 minut

Skonfigurujemy dla Ciebie darmową chmurę Nextcloud. Jako administrator możesz skonfigurować innego użytkownika.
Na początek otrzymasz 10 GB darmowej przestrzeni dyskowej. Opcjonalnie możliwe jest udostępnienie do 50 GB wolnej przestrzeni dyskowej.