> Gratis Nextcloud - nextfiles.eu - Du modtager en opdateret Nextcloud med op til 50 GB lagerplads gratis fra os. Nextcloud er underlagt strenge tyske databeskyttelsesregler. Det betyder, at dine data er meget sikre. Vi tager os af teknologien og opdateringerne. Nextcloud er et alternativ til Dropbox og andre cloud-tjenester.
Dansk Suomalainen Türk Polski


Bemærk venligst: Det eneste sprog, der indgår i aftalen, er tysk. Rettens sted er udelukkende Tyskland, og tysk lov gælder udelukkende for alle kontrakter og aftaler. Andre sprog og oversættelser er kun til uforpligtende information og leveres uden garanti og uden ansvar i det omfang, det er lovligt muligt.


§ 1 Gyldighed af vilkårene og betingelserne

1 Udbyderen (se aftrykket - i det følgende benævnt nextfiles.eu, udbyder, udbyder, nextfiles.eu eller Mehrtens IT) leverer udelukkende tjenester på grundlag af disse vilkår og betingelser. For så vidt som aftalepartneren er en erhvervsdrivende i henhold til den tyske handelslov (HGB), gælder de også for alle fremtidige forretningsforbindelser, selv om de ikke udtrykkeligt er blevet aftalt igen. 2.
Udbyderen er berettiget til at ændre eller supplere disse generelle vilkår og betingelser til enhver tid med et rimeligt varsel. Kunden har ret til at gøre indsigelse mod en sådan ændring. Hvis kunden ikke gør indsigelse mod de ændrede vilkår og betingelser inden for en måned efter modtagelsen af ændringsmeddelelsen, træder de i kraft i overensstemmelse med meddelelsen.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

1 Leverandørens tilbud er altid med forbehold for ændringer og er uforpligtende. Tilbud på produkter/clouds, der overvejende anvendes kommercielt/professionelt eller af en organisation, er markeret som Business. Alle andre tilbud er rettet mod private brugere. 2.
Kunden giver et tilbud til udbyderen om at indgå en kontrakt ved at afgive en ordre. 3. Kunden giver et tilbud til udbyderen om at indgå en kontrakt ved at afgive en ordre.
Leverandøren kan acceptere dette tilbud inden for en uge (ved at udstede en faktura eller ved at sende adgangs-/loginoplysningerne til produktet/cloud'en) eller afvise det uden begrundelse. 4.
4. I tilfælde af afvisning refunderer udbyderen derefter straks betalingen på samme måde, forudsat at der allerede er foretaget en betaling. Gennem tilbagebetalingen er der så blevet afvist en kontraktindgåelse. 5.
5) Kontraktens sprog er udelukkende tysk. Oversættelserne er kun til orientering.
§ 3 Omfang af ydelser

(1) Leverandørens servicebeskrivelse og alle supplerende dokumenter og retningslinjer er tilgængelige på forretningsstedet. De kan også fås gratis i elektronisk form på https://www.nextfiles.eu. 2.
2. de websider, det indhold og de tjenester, som vi stiller til rådighed, er tilpasset af os til de respektive aktuelle versioner af internetbrowsere Firefox og Internet Explorer med aktiveret JavaScript, Cookies og ActiveX/Java og medium sikkerhedsindstilling. Hvis der anvendes andre browsere eller indstillinger, giver udbyderen ingen garanti for, at den tilsvarende tjeneste fungerer korrekt. 3.
Alle priser er inklusive skatter og afgifter, der skal betales i henhold til gældende lovgivning. 4.
4. udbyderen er berettiget til at sende fakturaen til kunden pr. e-mail. Fakturaen anses for at være modtaget, når den er blevet sendt til kundens domæne eller en anden e-mailadresse, som vi kender. Kunden skal gøre indsigelse mod udbyderens fakturaer i tekstform inden for 30 dage efter modtagelsen af fakturaerne. Hvis der ikke gøres indsigelse i tide, anses det for at være godkendt. 5.
Udbyderen forbeholder sig ret til at udvide, ændre og forbedre tjenesterne til enhver tid, forudsat at dette er i kundernes interesse, for f.eks. at sikre kundernes helhed, serverens stabilitet, serverens sikkerhed, forøgelse af serverens ydeevne osv. Leverandøren er også berettiget til at ændre tjenesterne, hvis dette er nødvendigt på grund af ændringer/tilføjelser til love, bestemmelser og licensbestemmelser samt sikkerhedshensyn. 6.
I det omfang udbyderen leverer yderligere tjenester og ydelser gratis uden for kontraktperioden, kan disse til enhver tid ophøre. Udbyderen skal tilbyde kunden muligheden for at indgå en GDPR-serviceaftale (ADV). Udbyderen kan nægte at indgå en ændret GDPR-tjenesteaftale eller kan også opsige GDPR-tjenesteaftalen i overensstemmelse med kontrakten. Dette giver ikke anledning til et krav om nedsættelse eller erstatning fra Kundens side eller en ekstraordinær opsigelsesret. 7.
Leverandørens tekniske support skal gratis hjælpe kunden i tilfælde af problemer med cloudsoftwaren og de apps, der er præinstalleret af cloududvikleren ved leveringen. Apps fra tredjepartsleverandører, evt. efterfølgende installerede apps fra udviklerens app-butik eller apps under versionsnummer 1 er ikke omfattet af den gratis support, og der kan ikke garanteres for funktionaliteten af apps fra tredjepartsleverandører eller efterfølgende installerede apps. 8.
De IP-adresser og domænenavne, der er tildelt af udbyderen, kan til enhver tid ændres af udbyderen med en uges varsel. Kunden kan ikke få yderligere rettigheder af ændringen. Kunden har ikke ret til en (specifik) IP-adresse. Hvis udbyderen stiller gratis (sub-)domæner (f.eks. nameyourcloud.nextfiles.eu) eller IP-adresser til rådighed, forbliver disse udbyderens ejendom efter kontraktens ophør. 9.
Den lagerplads, der stilles til rådighed af udbyderen i overensstemmelse med det respektive tilbud, der er købt, må ikke overskrides. Hvis kunden overskrider lagerpladsen, får han mulighed for én gang med et varsel på en uge at slette de tilsvarende filer fra serveren, og han vil blive informeret om eventuelle ekstra omkostninger efter denne uge. Hvis mere end 20 % af den købte lagerplads overskrides, kan udbyderen straks blokere produktet og/eller slette filer selv efter at have givet meddelelse herom.Den leverede lagerplads beregnes ud fra den lagerplads, der faktisk bruges i kundemappen, minus den lagerplads, der bruges af de forudinstallerede filer, når de leveres. Den anvendte lagerplads beregnes udelukkende på grundlag af det forbrug af lagerplads, der måles direkte på serveren af udbyderen. Oplysninger fra tredjepartssoftware kan indeholde afvigelser og ikke tage højde for alle filer i beregningen. 11.
Udbyderen garanterer en tilgængelighed på mindst 99 % om året for alle tilbud (beregningsgrundlaget er de sidste 365 dage), med undtagelse af annoncerede og planlagte vedligeholdelsesarbejder. Ethvert erstatningskrav er underlagt bestemmelserne i $ 9 i disse betingelser. 12.
12. Inden for rammerne af nextfiles.eu's cloud-tilbud (ownCloud, Nextcloud, Seafile CE) består nextfiles.eu's tjenesteydelse i at drive den tilsvarende (normalt open source) forudinstallerede serversoftware (herunder ownCloud, Nextcloud, Seafile, Collabora, OnlyOffice) på serverne. Den endelige opsætning og konfiguration af skyen foretages af kunden i cloudens webgrænseflade og i kundeområdet på nextfiles.eu. Der opkræves ingen gebyrer for open source-softwaren (gratis levering - mulighed for download fra softwareudvikleren mulig). Der opkræves kun gebyrer for support, administration og drift af serversystemerne inkl. lagerplads og trafik (som regel som et fast cloud-tilbud). Opdateringer af softwaren foretages af udbyderen efter bestilling fra kunden. Sikkerhedskopiering af cloud- og kundedata er ikke en del af kontrakten og kræver en separat skriftlig kontrakt. Kunden/brugeren kan downloade open source-softwaren via softwareudvikleren. Vores support vil gerne give dig det ønskede download-link. Aftalepartneren for klientsoftwaren er ikke nextfiles.eu, men softwareudvikleren. Under ingen omstændigheder vil nextfiles.eu opkræve gebyrer, afgifter osv. for open source-software.
§ 4 Opsigelse

Kontraktforholdet kan til enhver tid opsiges af begge kontraherende parter ved udløbet af den allerede fakturerede kontraktperiode. Kunden kan opsige aftalen uden varsel. Dog skal udbyderen overholde et varsel på 4 uger i tilfælde af afgiftsbelagte tilbud. I tilfælde af kundens førtidige opsigelse af kontrakten sker der ingen (delvis) tilbagebetaling af de fakturerede beløb, gebyrer osv. 2.
2. I tilfælde af kontrakter med minimumsfrister kan kontraktforholdet tidligst bringes til ophør ved udløbet af minimumsfristen, men ikke før udløbet af den allerede fakturerede kontraktperiode.
3. Alle kontrakter forlænges automatisk med en ny kontraktperiode (ligesom den foregående kontraktperiode), hvis kontrakten ikke er blevet opsagt på forhånd.
4) Hvis det er muligt, kan kunden selv opsige kontrakten via kundeområdet. Til dette formål annullerer kunden den valgte aftale ved at trykke på den tilsvarende knap i kundeområdet under det pågældende produkt.
§ 5 Tjenesteyderens omfang og opgaver


(1) I det omfang udbyderen leverer yderligere tjenester og ydelser gratis uden for kontraktperioden, kan disse til enhver tid ophøre. Kundens krav på nedsættelse eller kompensation eller ret til opsigelse følger ikke heraf. Ved indgåelse af en kontrakt opnår kunden en eksklusiv ret til at bruge tjenesten/tjenesterne osv. i den aftalte og betalte periode. 2.
Leverandøren er berettiget til at ændre, reducere eller supplere det udbud af tjenester, der følger af kontrakten, samt til at annullere adgangen til enkelte tjenester, hvis og i det omfang opfyldelsen af formålet med den kontrakt, der er indgået med kunden, ikke eller ikke væsentligt forringes som følge heraf. 3.
Kunderne skal i god tid underrettes om eventuelle ændringer i overensstemmelse med punkt 5.2.

§ 6 Kundens pligter og forpligtelser

1. Kunden er forpligtet til at anvende udbyderens tjenester korrekt og i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse. Han er navnlig forpligtet til at,

a. straks at underrette tjenesteyderen om enhver ændring af kontraktgrundlaget

b. ikke at misbruge adgangsmulighederne til udbyderens tjenester og at afholde sig fra ulovlige og/eller ulovlige handlinger. Det er navnlig forbudt for kunden at

i. at benytte andre deltagere i udbyderens tjenester uden tilladelse;

ii. at bruge tjenester, der ikke er aftalt i kontrakten, uden tilladelse, samt at dekryptere, læse eller ændre adgangskoder, e-mails, filer eller lignende fra andre deltagere i udbyderens tjenester eller systemoperatøren;

iii. at distribuere individuelle applikationer af licenseret applikationssoftware via udbyderens tjenester uden tilladelse,

iv. afbryde eller blokere kommunikationstjenester, f.eks. på grund af overbelastning, i det omfang kunden er ansvarlig for dette;

v. at distribuere eller gøre kriminelt indhold af enhver art tilgængeligt via udbyderens tjenester; dette gælder især pornografisk indhold, voldsforherligende indhold eller indhold, der er rettet mod den frie demokratiske grundorden eller ideen om international forståelse, såsom nationalsocialistisk eller terroristisk indhold samt propagandamateriale og symboler fra forfatningsstridige partier, foreninger eller deres erstatningsorganisationer;

vi. overskrider den tilvejebragte lagerplads med mere end 100 %.

c. I tilfælde af kontraktbrud (navnlig ovenstående punkter) skal kunden refundere udbyderen alle materielle og personalemæssige udgifter samt alle udgifter til udlæg.

d. på anmodning at oplyse udbyderen om antallet af brugere og klienter, der bruger skyen. Brugere er faktiske personer eller it-produkter, der kan få adgang til skyen - uanset slutenheden eller brugernavnet. Brugere kan også være softwareprogrammer, rutiner eller lignende, som selvstændigt udfører sikkerhedskopiering af data, forespørgsler og forespørgsler osv.

e. at meddele enhver ændring i antallet af brugere inden for 30 dage, hvis det i kontrakten aftalte antal brugere overskrides. nextfiles.eu er berettiget til at opkræve gebyrer for yderligere brugere i overensstemmelse hermed. Beregningsgrundlaget er gebyret for yderligere brugere af en månedlig forretningskontrakt for den tilknyttede cloud-gruppe (nextfiles.eu/ownCloud/Nextcloud/etc.).

f. at sikre overholdelse af lovbestemmelser og officielle krav, i det omfang disse er eller vil være relevante for deltagelse i udbydernetværket;

g. tage hensyn til og overholde de gældende bestemmelser om databeskyttelse og de anerkendte principper for datasikkerhed;

h. at bruge tjenesterne på en sådan måde, at serveren, scripts, programmer og apps ikke bliver overbelastet. Systemerne er designet til normal, gennemsnitlig brug baseret på den forudinstallerede leveringstilstand (af skyen). Som benchmark for gennemsnitlig brug/belastning anvendes her den dobbelte gennemsnitsværdi for alle brugere på serversystemet - baseret på den respektive brug/belastning/funktion/applikation/cloud.

i. straks at indberette fejl eller skader, der kan erkendes af udbyderen (fejlmeldinger), og træffe alle foranstaltninger, der gør det muligt at identificere fejlene eller skaderne og deres årsager eller at lette og fremskynde udbedringen af fejlen;

j. efter at udbyderen har indsendt en fejlrapport, at refundere de udgifter, der er afholdt i forbindelse med inspektion af sine faciliteter, hvis og i det omfang det efter inspektionen konstateres, at der var en fejl inden for kundens ansvarsområde (uden for det definerede omfang af kontrakten og tjenesterne).
2. Hvis kunden overtræder de forpligtelser, der er nævnt i stk. 1.b), har udbyderen ret til at opsige kontraktforholdet uden varsel straks efter en forgæves advarsel (i alvorlige eller hastende tilfælde også uden forudgående advarsel ).
(3) De nærmere detaljer om interaktionen mellem brugerne kan aftales i et partnerskab ved hjælp af brugerregler.
I alle andre tilfælde har udbyderen ret til at opsige kontrakten med et varsel på 10 dage og/eller til at afbryde/blokere adgangen til de tjenester, der følger af tjenesteydelsernes omfang, eller til at begrænse visse tjenester helt eller delvist med øjeblikkelig virkning, hvis kunden får kendskab til en overtrædelse af den art, der er beskrevet heri.
Kunden er forpligtet til at lave sikkerhedskopier af alle data, som han overfører til den lagerplads, som udbyderen stiller til rådighed for ham (sikkerhedskopier). Kunden skal gemme disse sikkerhedskopier på databærere, der ikke er fysisk placeret i udbyderens lokaler. Han skal også regelmæssigt ajourføre sin backup. 6.
6. Alle sikkerhedskopieringer af data (f.eks. for servere, hostingpakker, SaaS, cloud- og andre tjenester) skal foretages af kunden selv. Leverandøren opretter kun sikkerhedskopier af kundedata, filer osv. mod en separat skriftlig kontrakt, som er gebyrbelagt.
7. Gælder kun for gratisversionen: kun én gratis cloud er tilladt pr. person. Kommerciel brug - selv delvis - er kun tilladt til testformål. Dit nextfiles.eu er aktiveret i tre måneder ad gangen. Herefter skal du blot logge ind på vores kundeområde for at bruge nextfiles.eu i yderligere tre måneder. Hvis du ikke har logget ind på vores kundeområde i mere end seks måneder, forbeholder vi os retten til at opsige kontrakten.


§ 7 Anvendelse af tredjeparter

1. direkte eller (u)indirekte brug af udbyderens tjenester af tredjeparter er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse. Kunden må anvende tjenesterne til egne formål, men må ikke videresælge, videreudleje eller stille dem gratis til rådighed for tredjemand. Dette gælder ikke for anvendelse af tjenesterne af personer, der er ansat i kundens virksomhed, eller af sådanne personer, der bor sammen med kunden i et husstandsfællesskab. Hvis tredjemands anvendelse er tilladt, skal kunden give dem behørig instruktion i brugen af tjenesterne. 2.
Kunden skal også betale de gebyrer, der pålægges tredjeparter inden for rammerne af de adgangs- og anvendelsesmuligheder, der stilles til rådighed for ham. Det samme gælder i tilfælde af tredjemands uautoriserede brug af tjenesterne, medmindre kunden beviser, at den uautoriserede brug skyldes omgåelse eller ophævelse af udbyderens sikkerhedsanordninger, som han ikke er ansvarlig for.

§ 8 Betalingsbetingelser


Medmindre andet er aftalt i kontrakten, fakturerer udbyderen kunden for de aftalte tjenester til de gældende satser eller gebyrer og betingelser, herunder den gældende lovpligtige moms. Faste gebyrer faktureres månedsvis forud, forbrugsbaserede gebyrer i begyndelsen af den følgende måned. De respektive gebyrer forfalder til øjeblikkelig betaling uden fradrag ved udstedelse af fakturaen. Fakturabeløbet skal krediteres udbyderens konto senest ti dage efter modtagelsen af fakturaen. 2.
2. Hvis vederlaget skal betales for dele af en kalendermåned uafhængigt af forbruget, beregnes disse med 1/30 af det månedlige vederlag for hver dag.
3. kontantbetaling, checkbetalinger er ikke mulige.
4. en forudbetalt kredit, som kunden har indbetalt (kreditdepositum, der skal modregnes i fremtidige skyldige regninger), tilbagebetales på kundens anmodning. tilbagebetalingen skal ske på samme måde som betalingen blev foretaget.

Følgende omkostninger skal afholdes af kunden i tilfælde af en tilbagebetaling og fratrækkes det udbetalte beløb og kreditten:

a. Alle gebyrer fra betalingsudbyderen, der påløber under indbetalingen og opkræves hos os (der tages hensyn til kundens sidste betalingstransaktioner, indtil kreditsaldoen er nået).

b. Et engangsgebyr på fem euro.

c. Eventuelle gebyrer, der opkræves af betalingsudbyderen for udbetalingen.

Den forudbetalte kredit udløber ikke og kan bruges til vores tilbud og tjenester. 5.
Betalinger er kun mulige med de betalingsgateways, der er angivet i kundeområdet (f.eks. Paypal, kreditkort, bankoverførsel osv.). Kontant- og checkbetalinger er ikke mulige. Hvis kunden benytter sig af betalingsmuligheden via de leverede betalingsgateways (alle betalingsgateways - med undtagelse af bankoverførsel), vil han/hun blive videresendt til det tilsvarende websted via et hyperlink. Vi gør opmærksom på, at der indsamles, behandles og anvendes yderligere personoplysninger her. Det er udelukkende den valgte betalingsudbyders brugs- og databeskyttelsesbetingelser, der gælder. For at sikre, at disse bestemmelser er opdaterede, finder du nedenfor et direkte link til betalingsudbyderens websted.

- Mikrobetaling/omgående overførsel GTC Databeskyttelse

- Paypal AGB Databeskyttelse

- 2CheckOut AGB Databeskyttelse

- Stripe AGB Privacy

§ 9 Modregnings- og tilbageholdelsesret, ansvar


1 Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed i henhold til de lovbestemte bestemmelser. Ansvaret for garantier er skyldbaseret. I tilfælde af let uagtsomhed er udbyderen udelukkende ansvarlig i henhold til bestemmelserne i produktansvarsloven for skader på liv, legeme eller helbred eller for overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. Erstatningskravet for let uagtsomt misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er dog begrænset til den skade, der er typisk for kontrakten, medmindre der er tale om ansvar for skade på liv, legeme eller helbred. Leverandøren er i samme omfang ansvarlig for fejl begået af stedfortrædere og repræsentanter. 2.
(2) Bestemmelsen i det foregående afsnit (9.1) omfatter erstatning ud over opfyldelse, erstatning i stedet for opfyldelse og krav på godtgørelse af forgæves afholdte udgifter, uanset retsgrundlaget, herunder ansvar for mangler, forsinkelse eller umulighed af opfyldelse.
Kunden kan kun modregne ubestridte eller retligt fastslåede fordringer i leverandørens fordringer. Kunden er kun berettiget til at gøre en tilbageholdelsesret gældende på grund af sådanne modkrav, der følger af samme kontraktforhold som de krav, mod hvilke tilbageholdelsesretten gøres gældende. 4.
4. erstatningskrav som følge af leverings- og serviceforstyrrelser er udelukket, for så vidt disse ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra udbyderens side.
5. Hvis udbyderens tjenester ikke er tilgængelige til et årligt gennemsnit på <90%, er kunden berettiget til at reducere de månedlige gebyrer og afgifter tilsvarende fra tidspunktet for indtrædelsen, indtil hindringen ophører. En væsentlig hindring anses for at foreligge, hvis
1. kunden ikke længere kan få adgang til udbyderens infrastruktur af årsager, som kunden ikke er ansvarlig for, eller som tredjeparter er ansvarlige for, og derfor ikke længere kan bruge de tjenester, der er anført i kontrakten, og

2. brugen af disse tjenester som helhed er væsentligt hæmmet, eller brugen af de enkelte tjenester, der er anført i kontrakten, bliver umulig eller der findes tilsvarende begrænsninger.

6. I tilfælde af manglende levering af tjenester på grund af en forstyrrelse, der ligger uden for udbyderens ansvarsområde, er nedsættelsen udelukket. Det samme gælder for manglende ydelser som følge af nødvendige driftsafbrydelser i overensstemmelse med § 11 i disse generelle betingelser.
Tilbuddene og tjenesterne fra nextfiles.eu er baseret på open source-software. For fejl eller mangler i OpenSource-softwaren (server- og klientsoftware) og konsekvenserne heraf er nextfiles.eu ikke ansvarlig og fritages udtrykkeligt af kunden for ethvert ansvar (også over for tredjemand).
8) Hvis kunden ikke har indgået en separat skriftlig aftale om data backup med udbyderen, for hvilken der skal betales et gebyr, skal kunden bære omkostningerne i tilfælde af tab af data (f.eks. på grund af en harddiskfejl, filfejl osv.): På grund af en fejl på harddisken, en fejl i filsystemet, en software- eller driftsfejl) skal kunden afholde alle udgifter til genoprettelse, udskiftning, genoverførsel osv. af de tilsvarende data. Udbyderen er udtrykkeligt fritaget for ethvert ansvar (også over for tredjemand) fra kunden.

§ 10 Betaling og misligholdelse af betaling


1. I tilfælde af misligholdelse af betalingen er leverandøren berettiget til at kræve morarenter på det for handelstransaktioner anbefalede beløb: 8 % over den respektive lovbestemte basisrente p.a.. Hvis leverandøren kan bevise en større skade som følge af misligholdelse, er leverandøren berettiget til at kræve skaden godtgjort. Kunden har ret til at bevise over for udbyderen, at der ikke er opstået nogen skade eller en væsentlig mindre skade som følge af forsinkelsen med betalingen. 2.
2. udbyderen kan opsige kontraktforholdet ekstraordinært uden at overholde et opsigelsesvarsel eller gøre en tilbageholdelsesret gældende for de ydelser, der påhviler ham - navnlig afbryde hentningen af domænerne, serverens tilslutning til nettet eller kundens linjeforbindelse - hvis kunden er i restance med betalingen af de skyldige beløb helt eller delvist i mere end en måned, udbyderen har sendt kunden en påmindelse med en frist og har gjort opmærksom på de mulige konsekvenser af opsigelsen og tilbageholdelsesretten.
3. I tilfælde af forfaldne krav baseret på ydelser i henhold til § 3.8 og § 6.1 c-d kan udbyderen blokere den tilsvarende hovedpakke, indtil den tilsvarende faktura er blevet betalt. En (pro rata) tilbagebetaling eller forlængelse af perioden på grund af blokering er udelukket. Leverandøren kan også modregne sine krav i (andre) ydelser eller fakturaer, som kunden allerede har betalt, og, hvis det er relevant, forkorte allerede betalte frister i overensstemmelse hermed. 4.
Leverandøren forbeholder sig ret til at gøre yderligere juridiske krav gældende.

§ 11 Tilgængelighed af tjenesterne

Leverandøren tilbyder sine tjenester 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Nødvendige driftsafbrydelser i forbindelse med forebyggende vedligeholdelsesarbejde skal varsles så tidligt som muligt. Leverandøren skal afhjælpe forstyrrelser i sine tekniske faciliteter så hurtigt som muligt og på et tidspunkt, der passer kunden, f.eks. om natten, inden for rammerne af de eksisterende tekniske og driftsmæssige muligheder.
§ 12 Databeskyttelse Webstedets databeskyttelseserklæring og samtidig information til de berørte i henhold til artikel 13 og artikel 14 i EU's generelle databeskyttelsesforordning findes her og er en del af kontrakten. § 13. Afsluttende bestemmelser 1. Opfyldelsesstedet er udbyderens hjemsted. Eksklusivt værneting for alle krav, der opstår fra og er baseret på denne kontrakt, herunder handlinger vedrørende checks og veksler, samt alle tvister, der opstår mellem parterne vedrørende indgåelse, behandling eller opsigelse af kontrakten - i det omfang kunden er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller offentlig retlig særfond er - udbyderens hjemsted. 2. For denne kontrakt gælder udelukkende Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning. 3. Leverandør-kundens juridiske efterfølgere er også bundet af de forpligtelser, der følger af kontrakter indgået på grundlag af disse vilkår og betingelser. 4. Skulle en eller flere bestemmelser i denne aftale være eller blive ugyldige/ufuldstændige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser.Disse vilkår og betingelser er også en del af kontrakten med udbyderen: * Prisliste Vejledning om fortrydelse til forbrugere Vejledning om fortrydelsesret Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage uden at angive en grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, kontrakten blev indgået. For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post eller en e-mail) til Mehrtens, Am Hagen 15, 28790 Schwanewede, info@nextfiles.eu, telefon +49 421 167605600 at ophæve kontrakten. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular til dette, men dette er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Konsekvenser af tilbagekaldelsen Hvis du fortryder denne kontrakt, har vi alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af, at du bruger en anden type levering end den, der tilbydes af os, har valgt den billigste standardlevering) straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Hvis du har anmodet om, at ydelserne skal påbegyndes i fortrydelsesperioden, skal du betale os et rimeligt beløb, der svarer til den andel af ydelserne, der allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om udøvelsen af fortrydelsesretten med hensyn til denne kontrakt sammenlignet med det samlede omfang af de ydelser, der er fastsat i kontrakten. Afslutning af annulleringspolitikken [ Download model annulleringsformular ]

3 enkle trin - vælg domæne - bekræft e-mail-adresse - bekræft telefonnummer, og du er færdig!

Din Nextcloud er klar på 5 minutter

Vi opretter en gratis Nextcloud til dig. Som administrator kan du oprette en anden bruger.
Til at starte med får du 10 GB gratis lagerplads. Op til 50 GB ledig lagerplads er valgfrit muligt.