> Gratis Nextcloud - nextfiles.eu - U krijgt van ons gratis een up-to-date Nextcloud met tot 50 GB opslagruimte. Nextcloud is onderworpen aan de strenge Duitse regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat uw gegevens zeer veilig zijn. Wij zorgen voor de technologie en updates. Nextcloud is het alternatief voor Dropbox en andere clouddiensten.
Dansk Suomalainen Türk Polski


N.B.: De enige contracttaal is Duits. De plaats van jurisdictie is uitsluitend Duitsland en op alle contracten en overeenkomsten is uitsluitend Duits recht van toepassing. Andere talen en vertalingen dienen uitsluitend ter vrijblijvende informatie en worden verstrekt zonder garantie en zonder aansprakelijkheid, voor zover wettelijk mogelijk.


§ 1 Geldigheid van de voorwaarden

1 De provider (zie impressum - hierna nextfiles.eu, provider, provider, nextfiles.eu of Mehrtens IT genoemd) levert diensten uitsluitend op basis van deze voorwaarden. Voor zover de contractpartner koopman is in de zin van het Duitse wetboek van koophandel (HGB), gelden zij ook voor alle toekomstige zakenrelaties, ook wanneer zij niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. 2.
De Aanbieder heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen met een redelijke opzegtermijn. De klant heeft het recht bezwaar te maken tegen een dergelijke wijziging. Indien de klant niet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van wijziging bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden, worden deze van kracht in overeenstemming met de kennisgeving.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

1 De aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en niet-bindend. Aanbiedingen voor producten/clouds die overwegend commercieel/professioneel of door een organisatie worden gebruikt, krijgen de vermelding Business. Alle andere aanbiedingen zijn gericht tot particuliere gebruikers. 2.
2. De klant doet de aanbieder een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst door het plaatsen van een order.
De aanbieder kan dit aanbod binnen een week aanvaarden (door een factuur uit te reiken of door de toegangs-/inloggegevens voor het product/de cloud te verzenden) of het zonder opgaaf van redenen afwijzen. 4.
4. in geval van afwijzing zal de aanbieder de betaling onmiddellijk op dezelfde wijze terugbetalen, op voorwaarde dat reeds een betaling is verricht. Door de terugbetaling is dan een contractsluiting afgewezen. 5.
5) De contracttaal is uitsluitend Duits. De vertalingen dienen uitsluitend ter informatie.
§ 3 Omvang van de diensten

(1) De beschrijving van de dienst en alle aanvullende documenten en richtsnoeren van de leverancier liggen ter inzage op de vestigingsplaats. Zij zijn ook gratis elektronisch toegankelijk op https://www.nextfiles.eu. 2.
2. de door ons ter beschikking gestelde webpagina's, inhoud en diensten zijn door ons aangepast aan de respectieve actuele versies van de internetbrowsers Firefox en Internet Explorer met geactiveerde JavaScript, Cookies en ActiveX/Java en medium beveiligingsinstelling. Indien andere browsers of instellingen worden gebruikt, geeft de aanbieder geen garantie voor het correct functioneren van de betreffende dienst. 3.
4. Alle prijzen zijn inclusief belastingen die volgens de toepasselijke wetgeving verschuldigd zijn.
4. de aanbieder heeft het recht de factuur per e-mail naar de klant te sturen. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen wanneer zij is verzonden naar het domein van de klant of naar een ander bij ons bekend e-mailadres. Bezwaren tegen de facturen van de Aanbieder dienen door de Klant binnen 30 dagen na ontvangst ervan in tekstvorm te worden ingediend. Het niet tijdig indienen van bezwaren geldt als goedkeuring. 5.
De provider behoudt zich het recht voor om de diensten op elk moment uit te breiden, te wijzigen en te verbeteren, mits dit in het belang is van bijvoorbeeld het geheel van de klanten, de stabiliteit van de server; de serverveiligheid, de verhoging van de serverprestaties, enz. De aanbieder is tevens gerechtigd de diensten te wijzigen indien dit noodzakelijk is ten gevolge van wijzigingen/aanvullingen van wetten, verordeningen en vergunningsbepalingen en veiligheidsoverwegingen. 6.
Voor zover de aanbieder buiten de contractuele overeenkomst om gratis aanvullende diensten en prestaties levert, kunnen deze te allen tijde worden stopgezet. De Aanbieder zal de Klant de mogelijkheid bieden om een GDPR service level agreement (DSGVO AV-Vertrag - ADV) af te sluiten. De aanbieder kan weigeren een gewijzigde GDPR-dienstverleningsovereenkomst te sluiten of kan de GDPR-dienstverleningsovereenkomst ook beëindigen in overeenstemming met het contract. Dit zal geen aanleiding geven tot een vordering tot vermindering of schadevergoeding vanwege de Klant, noch tot een buitengewoon recht van opzegging. 7.
De technische ondersteuning van de aanbieder zal de klant kosteloos ondersteunen in geval van problemen met de cloudsoftware en de apps die bij levering door de cloudontwikkelaar zijn voorgeïnstalleerd. Apps van derde aanbieders, indien van toepassing later geïnstalleerde apps uit de app store van de ontwikkelaar of apps onder versienummer 1 zijn niet inbegrepen in de gratis ondersteuning en de operabiliteit van de apps van derde aanbieders of later geïnstalleerde apps kan niet worden gegarandeerd. 8.
De door de provider toegewezen IP-adressen en domeinnamen kunnen op elk moment door de provider worden gewijzigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één week. De klant kan geen verdere rechten aan de wijziging ontlenen. De klant heeft geen recht op een (specifiek) IP-adres. Indien de Aanbieder gratis (sub)domeinen (bijv. nameyourcloud.nextfiles.eu) of IP-adressen ter beschikking stelt, blijven deze na beëindiging van het contract eigendom van de Aanbieder. 9.
De opslagruimte die door de Aanbieder wordt aangeboden in overeenstemming met het respectieve gekochte aanbod mag niet worden overschreden. Indien de klant de opslagruimte overschrijdt, krijgt hij eenmalig de gelegenheid met een opzegtermijn van een week om overeenkomstige bestanden van de server te verwijderen en zal hij na deze week op de hoogte worden gebracht van de eventuele extra kosten. Indien meer dan 20% van de gekochte opslagruimte wordt overschreden, kan de Aanbieder na kennisgeving het product onmiddellijk blokkeren en/of zelf bestanden verwijderen.De ter beschikking gestelde opslagruimte wordt berekend op basis van de werkelijk gebruikte opslagruimte in de klantendirectory minus de opslagruimte die door de vooraf geïnstalleerde bestanden wordt gebruikt op het ogenblik van de terbeschikkingstelling. De gebruikte opslagruimte wordt uitsluitend berekend op basis van het opslagruimtegebruik dat rechtstreeks op de server door de aanbieder wordt gemeten. Informatie van software van derden kan afwijkingen bevatten en bij de berekening niet met alle bestanden rekening houden. 11.
De provider garandeert een beschikbaarheid van ten minste 99% per jaar voor alle aanbiedingen (berekeningsgrondslag is de laatste 365 dagen), met uitzondering van aangekondigde en geplande onderhoudswerkzaamheden. Elke eis tot schadevergoeding wordt beheerst door de bepalingen van $ 9 van deze AV. 12.
12. in het kader van de cloud-aanbiedingen van nextfiles.eu (ownCloud, Nextcloud, Seafile CE) bestaat de dienst van nextfiles.eu uit de exploitatie van de bijbehorende (meestal open-source) voorgeïnstalleerde serversoftware (o.a. ownCloud, Nextcloud, Seafile, Collabora, OnlyOffice) op de servers. De uiteindelijke instelling en configuratie van de cloud wordt door de klant uitgevoerd in de webinterface van de cloud en in de klantenzone van nextfiles.eu. Voor de open source software worden geen kosten aangerekend (gratis levering - downloadoptie bij de softwareontwikkelaar mogelijk). Er worden alleen kosten in rekening gebracht voor de ondersteuning, het beheer en de werking van de serversystemen, inclusief opslagruimte en verkeer (meestal als een forfaitair cloud-aanbod). Updates van de software worden op verzoek van de klant door de aanbieder uitgevoerd. Back-ups voor cloud-/klantgegevens maken geen deel uit van het contract en vereisen een afzonderlijk schriftelijk contract. De klant/gebruiker kan de open source software downloaden via de softwareontwikkelaar. Onze support zal u graag de gewenste download link bezorgen. De contractuele partner van de client-software is niet nextfiles.eu, maar de software-ontwikkelaar. In geen geval zal nextfiles.eu vergoedingen, kosten, enz. in rekening brengen voor open source software.
§ 4 Beëindiging

De contractuele relatie kan door beide contracterende partijen te allen tijde worden beëindigd aan het einde van de reeds gefactureerde contractperiode. De klant kan opzeggen zonder opzegtermijn. De aanbieder dient evenwel een opzegtermijn van 4 weken in acht te nemen in geval van aanbiedingen waaraan kosten zijn verbonden. 1. In geval van voortijdige beëindiging van het contract door de klant, zal geen (gedeeltelijke) terugbetaling van de gefactureerde bedragen, honoraria, enz. plaatsvinden.
2. bij overeenkomsten met een minimumtermijn kan de contractuele relatie ten vroegste aan het einde van de minimumtermijn worden beëindigd, maar niet vóór het einde van de reeds gefactureerde contracttermijn.
3. alle contracten worden automatisch verlengd met een nieuwe contractperiode (zoals de vorige contractperiode) indien het contract niet voordien is opgezegd.
4) Indien mogelijk kan de klant het contract zelf opzeggen via de klantenzone. Daartoe annuleert de klant het geselecteerde contract door op de overeenkomstige knop in de klantenzone onder het respectieve product te drukken.
§ 5 Omvang van de diensten en taken van de dienstverrichter


(1) Voor zover de aanbieder buiten de contractuele overeenkomst om gratis aanvullende diensten en prestaties levert, kunnen deze te allen tijde worden stopgezet. Een vordering tot vermindering of schadevergoeding van de klant of een recht op opzegging vloeit hieruit niet voort. 1. Door het sluiten van een overeenkomst verkrijgt de klant uitsluitend het recht om de dienst/diensten e.d. te gebruiken gedurende de overeengekomen en betaalde periode.
De aanbieder heeft het recht het uit het contract voortvloeiende dienstenpakket te wijzigen, in te krimpen of aan te vullen, alsmede de toegang tot afzonderlijke diensten te annuleren, indien en voor zover de verwezenlijking van het doel van het met de klant gesloten contract daardoor niet of niet in aanmerkelijke mate wordt geschaad. 3.
De klanten worden tijdig in kennis gesteld van eventuele wijzigingen overeenkomstig punt 5.2.

§ 6 Plichten en verplichtingen van de klant

1. de klant is verplicht de diensten van de dienstverlener naar behoren en overeenkomstig hun bestemming te gebruiken. In het bijzonder, is hij verplicht om,

a. de dienstverlener onmiddellijk in kennis te stellen van alle wijzigingen in de contractuele basis

b. geen misbruik te maken van de toegangsmogelijkheden tot de diensten van de Aanbieder en zich te onthouden van illegale en/of onwettige handelingen. In het bijzonder is het de klant verboden

i. zonder toestemming gebruik te maken van de diensten van andere deelnemers aan de providerdiensten;

ii. zonder toestemming gebruik te maken van diensten die niet in het contract zijn overeengekomen, alsmede wachtwoorden, e-mails, bestanden en dergelijke van andere deelnemers aan de diensten van de aanbieder of de systeembeheerder te ontcijferen, te lezen of te wijzigen;

iii. individuele toepassingen van in licentie gegeven toepassingsprogrammatuur zonder toestemming via de diensten van de aanbieder te verspreiden,

iv. communicatiediensten te onderbreken of te blokkeren, bijvoorbeeld door overbelasting, voor zover de klant hiervoor verantwoordelijk is;

v. het verspreiden of toegankelijk maken van criminele inhoud van welke aard dan ook via de diensten van de aanbieder; dit geldt in het bijzonder voor pornografische inhoud, inhoud die geweld verheerlijkt of inhoud die gericht is tegen de vrije democratische basisorde of de idee van internationale verstandhouding, zoals nationaalsocialistische of terroristische inhoud, evenals propagandamateriaal en symbolen van ongrondwettelijke partijen, verenigingen of hun plaatsvervangende organisaties;

vi. de voorziene opslagruimte met meer dan 100% overschrijdt.

c. In geval van een contractuele inbreuk (met name op de bovengenoemde punten) dient de klant de aanbieder te vergoeden voor alle gemaakte materiële en personele kosten, alsmede voor alle out-of-pocket-kosten.

d. de aanbieder op verzoek te informeren over het aantal gebruikers en cliënten die gebruik maken van de cloud. Gebruikers zijn daadwerkelijke personen of IT-producten die toegang hebben tot de cloud - ongeacht het eindapparaat of de gebruikersnaam. Gebruikers kunnen ook softwareprogramma's, routines of soortgelijke programma's zijn die zelfstandig backups van gegevens maken, verzoeken en zoekopdrachten uitvoeren, enz.

e. elke wijziging van het aantal gebruikers binnen 30 dagen mee te delen indien het in het contract overeengekomen aantal gebruikers wordt overschreden. nextfiles.eu heeft het recht om de kosten voor extra gebruikers dienovereenkomstig in rekening te brengen. De basis voor de berekening is de vergoeding voor extra gebruikers van een maandelijks zakelijk contract van de bijbehorende cloudgroep (nextfiles.eu/ownCloud/Nextcloud/etc.).

f. het waarborgen van de naleving van wettelijke voorschriften en officiële eisen, voor zover deze thans gelden of zullen gelden voor deelname aan het aanbiedersnetwerk;

g. rekening houden met en voldoen aan de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming en de erkende beginselen inzake gegevensbeveiliging;

h. de Diensten zodanig te gebruiken dat de server, scripts, programma's en apps niet worden overbelast. De systemen zijn ontworpen voor normaal, gemiddeld gebruik op basis van de vooraf geïnstalleerde leveringsstatus (van de cloud). Als maatstaf voor gemiddeld gebruik/belasting wordt hier tweemaal de gemiddelde waarde van alle gebruikers op het serversysteem gebruikt - op basis van het respectieve gebruik/de respectieve belasting/functie/toepassing/cloud.

i. aan de Opdrachtnemer herkenbare gebreken of beschadigingen onverwijld te melden (storingsmeldingen) en alle maatregelen te nemen die het mogelijk maken de gebreken of beschadigingen en de oorzaken daarvan vast te stellen, dan wel het opheffen van het gebrek te vergemakkelijken en te bespoedigen;

j. na indiening van een storingsrapport door de aanbieder, de door de inspectie van zijn faciliteiten gemaakte kosten te vergoeden indien en voor zover na de inspectie wordt vastgesteld dat een storing zich heeft voorgedaan binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de klant (buiten de vastgestelde reikwijdte van het contract en de diensten).
2. indien de klant de in lid 1.b) genoemde verplichtingen niet nakomt, heeft de aanbieder het recht de contractuele relatie onmiddellijk zonder opzegtermijn te beëindigen na een vergeefse waarschuwing (in ernstige of dringende gevallen ook zonder voorafgaande waarschuwing ).
(3) De details van de interactie tussen de gebruikers kunnen in partnerschap worden overeengekomen door middel van gebruikersregels.
In alle andere gevallen is de dienstverlener gerechtigd het contract te beëindigen met een opzegtermijn van 10 dagen en/of de toegang tot de diensten die voortvloeien uit de omvang van de diensten te onderbreken/blokkeren of bepaalde diensten geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te beperken indien de klant kennis krijgt van een inbreuk van het soort dat in het contract wordt beschreven.
De klant is verplicht back-ups te maken van alle gegevens die hij overbrengt naar de opslagruimte die hem door de aanbieder ter beschikking wordt gesteld (back-ups). De klant slaat deze reservekopieën op gegevensdragers op die zich niet fysiek in de gebouwen van de provider bevinden. Hij dient ook regelmatig zijn back-up bij te werken. 6.
6. alle back-ups van gegevens (bv. voor servers, hostingpakketten, SaaS, cloud- en andere diensten) moeten door de klant zelf worden gemaakt. De aanbieder zal alleen back-ups van klantgegevens, bestanden, enz. maken tegen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst waarvoor een vergoeding verschuldigd is.
7. Alleen geldig voor de gratis versie: per persoon is slechts één gratis wolk toegestaan. Commercieel gebruik - zelfs gedeeltelijk - is alleen toegestaan voor testdoeleinden. Uw nextfiles.eu wordt telkens voor drie maanden geactiveerd. Daarna logt u gewoon in op onze klantenzone om de nextfiles.eu nog drie maanden te gebruiken. Indien u langer dan zes maanden niet hebt ingelogd in onze klantenzone, behouden wij ons het recht voor om het contract te beëindigen.


§ 7 Gebruik door derden

1. direct of (on)indirect gebruik van de diensten van de provider door derden is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming. De klant mag de diensten voor eigen doeleinden gebruiken, maar mag ze niet doorverkopen, onderverhuren of gratis ter beschikking stellen aan derden. Dit geldt niet voor het gebruik van de diensten door personen die in het bedrijf van de klant werken of voor dergelijke personen die met de klant in huiselijke kring samenwonen. Indien het gebruik door derden is toegestaan, moet de klant hen naar behoren instrueren over het gebruik van de diensten. 2.
De klant moet ook de vergoedingen betalen die door derden worden aangerekend in het kader van de toegangs- en gebruiksmogelijkheden die hem ter beschikking worden gesteld. Hetzelfde geldt in geval van ongeoorloofd gebruik van de diensten door derden, tenzij de klant bewijst dat het ongeoorloofde gebruik werd veroorzaakt door omzeiling of annulering van de veiligheidsvoorzieningen van de dienstverlener waarvoor hij niet verantwoordelijk is.

§ 8 Betalingsvoorwaarden


Tenzij contractueel anders overeengekomen, zal de Aanbieder de Klant voor de overeengekomen diensten factureren tegen de geldende tarieven of vergoedingen en voorwaarden, met inbegrip van de toepasselijke wettelijke BTW. De vaste vergoedingen worden maandelijks vooraf gefactureerd, de op het verbruik gebaseerde vergoedingen aan het begin van de volgende maand. De respectieve vergoedingen dienen onmiddellijk en zonder aftrek te worden betaald bij de uitreiking van de factuur. Het factuurbedrag moet binnen tien dagen na ontvangst van de factuur op de rekening van de dienstverrichter zijn bijgeschreven. 2.
2. indien de vergoeding moet worden betaald voor gedeelten van een kalendermaand, ongeacht het verbruik, worden deze in rekening gebracht tegen 1/30 van de maandelijkse vergoeding voor elke dag.
3. contante betalingen, betalingen per cheque zijn niet mogelijk.
4. elk door de klant gestort vooruitbetaald krediet (tegoed ter verrekening met toekomstige verschuldigde facturen) wordt op verzoek van de klant terugbetaald. de terugbetaling geschiedt op dezelfde wijze als de betaling is geschied.

In geval van terugbetaling zijn de volgende kosten voor rekening van de klant en worden ze afgetrokken van het uitbetaalde bedrag en het tegoed:

a. Alle kosten van de betalingsprovider die tijdens de aanbetaling worden gemaakt en aan ons worden doorberekend (de laatste betalingstransacties van de klant tot aan het bereiken van het tegoed worden in aanmerking genomen).

b. Eenmalige administratiekosten van vijf euro.

c. Eventuele kosten die door de betalingsprovider in rekening worden gebracht voor de uitbetaling.

Het prepaid tegoed vervalt niet en kan gebruikt worden voor onze aanbiedingen en diensten. 5.
Betalingen zijn alleen mogelijk met de betalingsgateways die in de klantenzone beschikbaar zijn (bv. Paypal, kredietkaart, bankoverschrijving, enz.). Contante betalingen en betalingen per cheque zijn niet mogelijk. Indien de klant gebruik maakt van de betalingsmogelijkheid via de aangeboden betalingsgateways (alle betalingsgateways - met uitzondering van bankoverschrijving), wordt hij/zij via een hyperlink doorgestuurd naar de desbetreffende website. Wij wijzen erop dat hier nog meer persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt. De gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van de gekozen betalingsprovider zijn uitsluitend van toepassing. Om er zeker van te zijn dat deze bepalingen actueel zijn, vindt u hieronder een directe link naar de website van de betalingsprovider.

- Micropayment/onmiddellijke overmaking GTC Gegevensbescherming

- Paypal AGB Gegevensbescherming

- 2CheckOut AGB Gegevensbescherming

- Stripe AGB Privacy

§ 9 Recht op verrekening en inhouding, aansprakelijkheid


1 De leverancier is aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid volgens de wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheid voor garanties is gebaseerd op schuld. In geval van lichte nalatigheid is de aanbieder uitsluitend aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid, voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid of voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding voor de licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voor de overeenkomst typische voorzienbare schade, tenzij aansprakelijkheid wordt aanvaard voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De dienstverrichter is in dezelfde mate aansprakelijk voor de schuld van plaatsvervangende agenten en vertegenwoordigers. 2.
(2) De bepaling van het voorgaande lid (9.1) strekt zich uit tot schadevergoeding naast de prestatie, schadevergoeding in plaats van de prestatie en vorderingen tot vergoeding van vergeefs gemaakte kosten, ongeacht de rechtsgrond, met inbegrip van aansprakelijkheid voor gebreken, vertraging of onmogelijkheid van de prestatie.
De afnemer mag alleen onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen verrekenen met de vorderingen van de leverancier. De klant kan slechts een retentierecht doen gelden op grond van dergelijke tegenvorderingen die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie als de vorderingen waartegen het retentierecht wordt ingeroepen. 4.
4. Aanspraken op schadevergoeding wegens storingen in de levering en dienstverlening zijn uitgesloten, voor zover deze niet te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van de aanbieder.
5. indien de diensten van de aanbieder niet beschikbaar zijn tot een jaargemiddelde van <90%, heeft de klant het recht de maandelijkse vergoedingen en kosten dienovereenkomstig te verminderen vanaf het tijdstip waarop de belemmering zich voordoet tot het tijdstip waarop de belemmering ophoudt. Een significante belemmering wordt geacht te bestaan indien
1. de klant niet langer toegang heeft tot de infrastructuur van de dienstverlener om redenen waarvoor de klant niet verantwoordelijk is of die aan derden kunnen worden toegeschreven, en bijgevolg niet langer gebruik kan maken van de in het contract vermelde diensten, en

2. het gebruik van deze diensten als geheel aanzienlijk wordt belemmerd of het gebruik van afzonderlijke in de overeenkomst genoemde diensten onmogelijk wordt of vergelijkbare beperkingen bestaan.

6. in geval van uitval van diensten ten gevolge van een storing die buiten de verantwoordelijkheid van de dienstverlener valt, is de korting uitgesloten. Hetzelfde geldt voor het uitvallen van diensten als gevolg van noodzakelijke bedrijfsonderbrekingen in overeenstemming met § 11 van deze Algemene Voorwaarden.
De aanbiedingen en diensten van nextfiles.eu zijn gebaseerd op open source software. Voor fouten of gebreken in de OpenSource software (server- en client-software) en de gevolgen daarvan is nextfiles.eu niet aansprakelijk en wordt door de klant uitdrukkelijk vrijgesteld van elke aansprakelijkheid (ook tegenover derden).
8) Indien de klant geen afzonderlijke schriftelijke overeenkomst inzake gegevensback-up met de aanbieder heeft gesloten waarvoor een vergoeding verschuldigd is, draagt de klant de kosten in geval van gegevensverlies (bv. door een fout in de harde schijf, een bestandsfout, enz:) Als gevolg van een fout in de harde schijf, in het bestandssysteem, in de software of in de werking), zal de klant alle kosten dragen voor het terughalen, vervangen, opnieuw verzenden enz. van de overeenkomstige gegevens. De aanbieder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van elke aansprakelijkheid (ook tegenover derden) door de klant.

§ 10 Betaling en wanbetaling 1. In geval van wanbetaling heeft de aanbieder het recht om achterstallige rente te vorderen van het aanbevolen bedrag voor handelstransacties: 8% boven de respectieve wettelijke basisrentevoet per jaar. Als de aanbieder een hogere schade veroorzaakt door vertraging kan aantonen, heeft hij het recht om de schade te claimen. De klant heeft het recht om aan de aanbieder te bewijzen dat er geen schade of een aanzienlijk lagere schade is ontstaan als gevolg van de wanbetaling. 2. De aanbieder kan de contractuele relatie zonder opzegtermijn buitengewoon beëindigen of een retentierecht doen gelden op de op hem rustende diensten - in het bijzonder het ophalen van de domeinen, de verbinding van de server met het netwerk of de lijnverbinding van de klant - als deze laatste de verschuldigde bedragen weigert te betalen gedurende meer dan een maand geheel of gedeeltelijk achterstallig is, de aanbieder de klant heeft herinnerd, een termijn heeft gesteld, en heeft gewezen op de mogelijke gevolgen van de opzegging en het retentierecht. 3. Bij opeisbare vorderingen op basis van de diensten van § 3.8 en § 6.1 cd kan de aanbieder het bijbehorende hoofdpakket blokkeren totdat de bijbehorende factuur is voldaan. Een (proportionele) restitutie of verlenging van de termijn vanwege de blokkering is uitgesloten. De aanbieder kan zijn vorderingen ook verrekenen met (andere) reeds betaalde diensten of facturen van de klant en, indien nodig, ook de reeds betaalde termijnen dienovereenkomstig verkorten. 4. De aanbieder behoudt zich het recht voor om verdere rechtsvorderingen in te stellen. § 11 Beschikbaarheid van de diensten 1. De aanbieder biedt zijn diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week aan. Elke uitvaltijd die nodig is voor preventief onderhoud wordt zo vroeg mogelijk aangekondigd. De aanbieder zal storingen in zijn technische apparatuur binnen de bestaande technische en operationele mogelijkheden zo snel mogelijk en op een voor de klant passend tijdstip, bijvoorbeeld 's nachts, verhelpen.§ 12 Gegevensbescherming De websitegegevensbeschermingsverklaring en tegelijkertijd informatie voor de betrokkenen in overeenstemming met artikel 13 en artikel 14 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU vindt u hier en maakt deel uit van het contract. § 13. Slotbepalingen 1. De plaats van uitvoering is op de maatschappelijke zetel van de aanbieder. Exclusieve bevoegde rechtbank voor alle vorderingen die voortvloeien uit en gebaseerd zijn op dit contract, inclusief acties op cheques en wissels, evenals alle geschillen die tussen de partijen ontstaan over de totstandkoming, verwerking of beëindiging van het contract - voor zover de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds is - de zetel van de aanbieder. 2. Op deze overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. 3. De rechtsopvolgers van de aanbieder-klant zijn eveneens gebonden aan de verplichtingen die voortvloeien uit op basis van deze voorwaarden gesloten overeenkomsten. 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst ongeldig/onvolledig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.Deze voorwaarden maken ook deel uit van het contract met de aanbieder: * Prijslijst Instructies voor herroeping voor consumenten Instructies voor herroeping Herroepingsrecht Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail) sturen naar Mehrtens, Am Hagen 15, 28790 Schwanewede, info@nextfiles.eu, telefoon +49 421 167605600 om het contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u dit contract herroept, hebben wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering gebruikt dan aangeboden door ons, de goedkoopste standaardlevering hebben gekozen) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Als u heeft verzocht om de diensten te laten beginnen tijdens de opzegtermijn, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met het deel van de diensten die al zijn geleverd tot het moment waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract in vergelijking met de totale omvang van de in het contract voorziene diensten. Einde van de annuleringsvoorwaarden [ Download model herroepingsformulier ]

3 simpele stappen - selecteer domein - bevestig email adres - bevestig telefoonnummer en je bent klaar!

Uw Nextcloud is klaar in 5 minuten

Wij zullen een gratis Nextcloud voor u opzetten. Als beheerder kunt u een andere gebruiker aanwijzen.
Om te beginnen krijgt u 10 GB gratis opslagruimte. Tot 50 GB vrije opslagruimte is optioneel mogelijk.